42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

okresowe służby BHP e-learning

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
Terminy dowolne

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP i osób wykonujących zadania służby bhp METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

W szkoleniu mogą brać udział pracownicy służby bhp lub osoby wykonujące zadania tej służby zgłoszeni przez zakład pracy oraz osoby indywidualne, pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych na stanowisku co najmniej inspektora ds bhp.

Sposób organizacji szkolenia

CSK DOCTUS jest uprawniony do prowadzenia szkoleń okresowych BHP dla pracowników służb bhp oraz dla osób wykonujących zadania służb bhp na podstawie przepisów o systemie oświaty i jest wpisany do ewidencji placówek oświatowych pod nr ED.VII.4320-20/ p.n./ 2004 dotyczy: Kurator Oświaty w Łodzi K-166/1989 r. 

Materiały dydaktyczne

Materiały samokształceniowe opracowane zgodnie z zasadami dydaktyki obejmują:

  • program szkolenia
  • zestaw samokształceniowy w tym:
    • skrypt
    • program ramowy
    • plan i rozkład materiału nauczania
    • wskazówki metodyczne do samodzielnej nauki

Materiały szkoleniowe przekazujemy uczestnikom drogą mailową po opłaceniu wystawionej faktury. Uczestnicy uczą się z nich samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie, wg własnego uznania bezpośrednio z komputera lub po wydrukowaniu całości skryptu.

Konsultacje

W trakcie nauki uczestnicy mogą korzystać dowolnie z konsultacji telefonicznych badź mailowych lub konsultacji zbiorowych organizowanych w Ośrodku Szkoleniowym CSK Doctus. Konsultacje nie są obowiązkowe.

Kadra dydaktyczna

Konsultacje prowadzą osoby spełniające wymagania Rozporządzenia pod względem kwalifikacji fachowych i dydaktycznych, w tym osoby z wykształceniem wyższym, tym prawniczym oraz z certyfikatami DEKRA AKADEMIE, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w organach nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

Egzaminy

Po opanowaniu tematyki programowej, każdy uczestnik wg własnego uznania może przystąpić w dowolnym czasie do złożenia egzaminu końcowego. Egzaminy organizowane są w formie testowej w dni robocze w godzinach do wyboru między 9.00 - 15.00 w Ośrodku Szkoleniowym Doctus w Łodzi przy ul. Ogrodowej 74. Maksymalny czas na wykonanie testu wynosi 30 min. Terminy i godziny egzaminów do wyboru przez uczestników. Egzamin należy złożyć osobiście przed komisją, za okazaniem dokumentu tożsamości w ciągu 1 miesiąca od chwili przesłania materiałów. Przed egzaminem należy okazać komisji dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku co najmniej inspektora ds bhp, celem umieszczenia ich kserokopii w dokumentacji szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Na podstawie zaliczonego testu CSK Doctus wystawi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na blankiecie wg wzoru określonym w Rozporządzeniu do odbioru przez uczestnika w dniu egzaminu. 

 

Szkolenia okresowe bhp metodą samokształcenia kierowanego zostały uregulowane nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860; zmiany - Dz. U. 2005 r. nr 116 poz. 972; Dz. U. 2007 r. Nr 196 poz. 1420) zwanego dalej Rozporządzeniem.

Przepis § 1a, pkt 5 Rozporządzenia definiuje samokształcenie kierowane jako formę szkolenia umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, przy jednoczesnym zapewnianiu kontaktu z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców tematyki bhp.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18