42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

Kierowca wózków

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
Terminy wg. kolejności zgłoszeń
UWAGA: od 09 lutego 2022 r., opłata ze egzamin wynosi 212,34 zł

Zapraszamy na kurs kierowców wózków jednojezdniowych z napędem silnikowym wszystkich rodzajów, typów, odmian i postaci.

Uczestnikom zapewniamy możliwość korzystania z podręczników oraz prezentacji multimedialnych, w tym licznych ilustracji, wykresów i schematów. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, z których będzie mógł przygotować sie do egzaminu, jak również posiadać je do późniejszego wykorzystania w praktyce.

Rodzaje prowadzonych kursów:

  • Obsługa wózków jezdniowych unoszących
  • Obsługa wózków jezdniowych platrormowych, ciągnikowych, pchających
  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia ważne 10 lat - dawniej IIIWJO i IIWJO)
  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) - (uprawnienia ważne 5 lat - dawniej IWJO)
  • Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazowym

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym:

  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie obsługi wózków zrealizowanego wg programu Akademii UDT, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. poz.652), które jest ważne w każdym zakładzie pracy.
  • Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ Urzędu Dozoru Technicznego, ważne w całym kraju oraz w państwach UE na czas nieoznaczony.

UWAGA!

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 09 lutego 2022 r. wynosi 212,34 PLN.

CSK Doctus organizuje kursy według programów opracowanych przez Akademię UDT, oznaczonych dla naszej firmy kolejnymi numerami rejestru: 44/10/2018/W-PCP; 46/10/2018/W-U; 47/10/2018/BUB


Uwaga: kursy obsługi wózków organizowane przez podmioty, które nie posiadają stosownych programów Akademii UDT, albo kursy prowadzone przez wykładowców lub instruktorów, którzy nie posiadają kwalifikacji wymaganych w tych programach, albo kursy organizowane z pominięciem zajęć teoretycznych, lub części zajęć - są nielegalne i w razie kontroli lub wypadku mogą być zakwestionowane przez organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18