42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

Częste pytania

Uprawnienia na wózki

14 października 2019 roku weszło nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2019 poz.1948)

Instotną zmianą jest § 18, który przedłuża okres ważności uprawnień do:

a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,

b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,

c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

 

1 czerwca 2019 roku weszło nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, które definiuje m.in.: okresy ważności wydawanych uprawnień oraz unormowano sposób przeprowadzania egzaminów. (Dz. U. 2019 poz. 1008).

 

09 stycznia 2018 r. weszło nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz. U. 2018 poz. 47 które definiuje:

§ 4.

1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

3. Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

§ 18.

Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 19.

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

 

 

Co ile lat trzeba przechodzić szkolenia okresowe bhp?
  • nie rzadziej niż raz na 3 lata - szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat - szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby,
  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dlaczego szkolenie okresowe bhp przeprowadzane metodą e-learning bez egzaminu pod nadzorem jest nieważne?

W związku § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (ze zmianami: Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972, Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420) oraz zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, szkolenia okresowe bhp prowadzone przez Internet lub inne „na odległość” mogą być zakwestionowane przez organy nadzoru państwowego jeśli ich organizatorzy nie zapewnili uczestnikom:

· możliwości korzystania z konsultacji z uprawnionymi wykładowcami tematyki bhp

·  odbycia egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia 

Co to jest potocznie zwane „szkolenie SEP”?

Szkolenie w zakresie EKSPLOATACJI I DOZORU URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI Elektroenergetycznych, Cieplnych i Gazowych. Uprawnienia urzędowe do obsługi urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, ciśnieniowych, ciepłowniczych oraz gazowych są wymagane w każdej firmie!

Potoczna nazwa szkolenia „sepowskie” wzięła się od tego, że w przeszłości jedyną komisją, która wydawała takie uprawnienia była właśnie komisja SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Jak do nas trafić?

Mieścimy się w Łodzi przy ul. Ogrodowej 74.


Jesteśmy 400 metrów od parkingu Manufaktury. W pobliżu znajduje również sporo miejsc parkingowych przy pobliskich ulicach (UWAGA na niektórych obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania).

Czy szkolenia w firmie Doctus zwolnione są z podatku VAT?

CSK DOCTUS jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku VAT, wszystkie usługi świadczone przez nas w zakresie kształcenia (w tym np. w zakresie bhp, kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego) są zwolnione z podatku VAT.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18