42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. A. Struga 26

bhp okresowe e-learning

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
Terminy dowolne

Pracodawco! Nie czekaj na wypadek lub kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą CSK DOCTUS w zakresie szkoleń BHP metodą e-learningową.

Szkolenia okresowe bhp, realizowane w formie samokształcenia kierowanego są dla następujących stanowisk pracy:

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (również w języku angielskim)
 • dla pracowników inżynieryjno – technicznych,
 • dla pracowników administracyjno – biurowych,
 • dla zawodów prawniczych w tym dla sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych
 • dla wykładowców akademickich i nauczycieli szkolnych
  oraz dla wychowawców,
 • dla personelu medycznego,
 • dla pracowników jednostek kultury i sztuki,
 • dla handlowców i przedstawicieli handlowych,
 • dla pracowników służb bhp (i osób wykonujących zadania tych służb)

 


 

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

 • po pierwsze: legalność szkolenia*) w tym egzamin na miejscu (a nie na odległość np. za pośrednictwem urządzeń elektronicznych lub Internetu)
 • po drugie: ceny najniższe na rynku oraz zniżki
 • po trzecie: prosta, wydajna, wygodna dla klienta oraz przyjazna dla pracowników procedura postępowania
 • po czwarte: elastyczność - można zgłosić dowolną liczbę pracowników w dowolnym terminie (np. przeszkolić dużą grupę osób w krótkim czasie, lub pilnie jednego albo kilku pracowników, oraz wyznaczyć optymalny termin szkolenia)
 • po piąte: nie stosujemy ograniczeń czasowych co do okresu dostępu uczestników do materiałów samokształceniowych
 • po szóste: nie stosujemy ograniczeń czasowych co do terminu egzaminu
 • po siódme: nie stosujemy ograniczeń co do liczby poprawek
 • po ósme: cenę pobieramy z dołu, w ciągu 14 dni i tylko za uczestników, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym
 • po dziewiąte: w materiałach samokształceniowych umieszczamy szczegółowy program szkolenia dla każdej ze zgłoszonych grup zawodowych wymagany od pracodawcy przez organy PIP
 • po dziesiąte: ponad dwudziestokilkuletnie doświadczenie zawodowe i znaną markę na rynku szkoleniowym oraz usług bhp

* Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.
Ww. rozporządzenie doprecyzowało sposób przeprowadzenia egzaminu w celu zapobieżenia praktykom egzaminowania „na odległość”, co uniemożliwiało rzetelną ocenę efektów szkolenia.
W związku z powyższym egzamin przeprowadzany w formie wideokonferencji lub telekonferencji, czyli „na odległość” nie spełnia wymogu jego przeprowadzania przed komisją egzaminacyjną ze względu na brak bezpośredniego kontaktu uczestnika szkolenia z członkami komisji.
Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, a także udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Na organizatorze szkolenia spoczywa więc obowiązek takiego zorganizowania szkolenia i sprawdzenia jego efektów (poprzez przeprowadzenie egzaminu), aby zapewnione było spełnienie wymagań programowych i osiągnięcie celów szkolenia.

CSK DOCTUS prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, posiada Regon oświatowy nr: 101489804 - pozaszkolne formy edukacji oraz wpis do rejestru placówek oświatowych nr ED.VII.4320-20/ p.n./ 2004/ Kurator Oświaty w Łodzi K-166. CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia szkoleń bhp na podstawie § 1a pkt 2 rozporządzenia MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z  późn. zm.)


Zapewniamy pełną zgodność szkoleń z wymogami rozporządzenia MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami: Dz. U. 2005 r. Nr 116 poz. 972; Dz. U. 2007 r. Nr 196 poz.1420) – zwanym dalej Rozporządzeniem

Szkolenia indywidualne

Przyjmujemy zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia otwarte organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. A. Struga 26.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem lub faksem na żądanie.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Struga 26
 
42 632 64 18